Afstand doen van erfenis

Erfenis weigeren

Wie erft, erft soms ook schulden. U kunt uzelf beschermen door erfenis te weigeren of aansprakelijkheid te beperken. De essentie in het kort:

  • Als u erfgenaam wordt, treed dan in de voetsporen van de overledene bij zijn/haar overlijden. U bent dus ook aansprakelijk voor hun schulden, inclusief uw eigen vermogen.
  • Als u dit niet wilt, kunt u de erfenis binnen 6 weken nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld, weigeren.
  • De erfenis gaat samen met de schulden over op de volgende persoon in de lijn van erfopvolging. U moet dus ook de erfenis voor uw minderjarige kinderen weigeren.
  • In plaats van de erfenis te weigeren, kunt u ook de aansprakelijkheid beperken: dit kan via een boedeladministratie of een insolventieprocedure.
  • Een andere mogelijkheid: de administratie van de nalatenschap aanvragen

Wanneer een persoon overlijdt, gaan zijn positieve bezittingen, maar ook zijn schulden, over op zijn erfgenamen. De erfgenamen treden in de rechtspositie van de overledene – met alle rechten en plichten. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk na het overlijden van de erflater een gedegen overzicht van het vermogen te krijgen. Controleer de rekeningen en onderzoek de bestaande papieren van de overledene.

Als blijkt dat u meer schulden dan bezittingen zult erven, kunt u de erfenis beter weigeren. De afstand moet gebeuren binnen 6 weken nadat u kennis heeft genomen van de erfenis.

Zo wijst u de erfenis af

Kan men de erfenis onbewust aanvaarden? Bijvoorbeeld door te vroeg een verklaring van erfrecht aan te vragen of niets te doen? Kun je het daarna afwijzen? U geeft de afstandsverklaring aan bij de rechtbank. De erfrechtbank is de rechtbank in het arrondissement waarvan de overledene zijn laatste woon- of verblijfplaats had, maar het is ook mogelijk bij de rechtbank in het arrondissement waarvan de persoon die afstand doet van zijn woonplaats woonplaats heeft. U kunt daar persoonlijk verschijnen en de uitslag uitleggen. Dit kost u griffierechten, die gebaseerd zijn op de hoogte van de erfenis.

Als dit te ingewikkeld voor u is, kunt u ook contact opnemen met een notaris naar keuze, die een bijbehorende notariële verklaring opstelt. Ook hier ontstaan ​​kosten bij een te hoge schuldenlast. Deze liggen rond de 30 euro. U moet er dan voor zorgen dat de gewaarmerkte verklaring binnen de gestelde termijn door de erfrechtbank wordt ontvangen.

Belangrijk: een enkele brief aan de rechtbank is niet voldoende. Als u afstand doet van de erfenis, heeft u geen recht meer op een deel ervan. U kunt geen aanspraak meer maken op uw verplichte deel. Als u al spullen uit de nalatenschap heeft gehaald, moet u deze teruggeven.

Als afstand wordt gedaan van de erfenis, gaat de erfenis naar de volgende erfgenaam. Dit kunnen eventueel uw eigen kinderen zijn. Als de kinderen minderjarig zijn, moet u als wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen afstand doen van de erfenis voor uw kinderen. Als alle erfgenamen weigeren, erft de staat uiteindelijk. Hij kan de erfenis niet weigeren, maar hij betaalt de schulden niet.

Meer informatie over het weigeren kunt u vinden op of aanvragen bij erfrechtonline.nl.

Afstand doen van erfenis
Schuiven naar boven